Tomt 7

Areal
3 162 m2

Passende formål
Beredskapsformål. Tomten kan være et alternativ til plassering av nytt bygg for kontor til Midt-Telemark lensmannskontor.

Reguleringsformål
Planendring ID 10132016 gjelder. Felles bestemmelser med plan ID 10082011.
Forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning, industri, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg. BYA 70 %
Rekkefølgebestemmelser: Før eiendommen kan bebygges, må det etableres GS-vei langs V1, ny gang- og sykkelvei GS3 inkl. busslomme langs RV 36 samt gangbro til FR2.

Matrikkelbrev
Er ikke fradelt, det foreligger derfor ikke eget matrikkelbrev. Tomtegrense mot tomt nr 8 er derfor fleksibel.

Opparbeidelse
Størstedelen av arealet er grovplanert. Noe av arealet framstår som naturtomt.
Offentlig ledningsnett ligger i  V6, mulig at også ledning liggende i V6 kan benyttes (må avklares med kommunen).
Ansvarsdeling rekkefølgebestemmelser: Kjøper må bekoste og besørge opparbeidelse av GS-vei langs FV1 og ny GS 3. Selger sørger for opparbeidelse av busslomme og gangbro til FR2.

Pris
700,- pr m2

Ønsker du å tilby lokaler for nytt lensmannskontor?
Midt-Telemark Næringspark AS tilbyr tomt nr 7 og 8 som et alterntiv til formålet.
Begge tomtene er nylig regulert og tilpasset til beredskapsformål. Det er mulig benytte en av disse tomtene i ditt tilbud til politiet.
Tomten selges til den aktør som politiet velger. Se annonse fra politiet om konkurransen her.