Tomt 4a

Areal
1 179 m2

Passende formål
Håndverksbedrifter med utsalg. F.eks rørlegger, elektriker mv. Kontor.
Viktig med ryddighet og orden på tomta.

Reguleringsformål
Forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning, industri, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg. BYA 70 %

Matrikkelbrev
Parsellen er ikke fradelt som egen matrikkelenhet. Vi bli utført før salg. Tomtegrenser vil bli innmålt i samsvar med  reguleringsplanens formålsgrenser

Opparbeidelse
Tomta er grovplanert og tomta overleveres som den er pr mars 2018. Kjøper må bekoste tilknytning til offentlig ledningsnett (vann, avløp og energi). Offentlig ledningsnett ligger i V1.

Benytte felles atkomstvei FV3 ev. FV2. Må delta i opparbeidelse og fremtidig drift og vedlikehold av veien.

Pris
700,- pr m2