Tomt 1A

Areal
4490 m2

Passende formål
Service/kafe/bakeriutsalg mv.
Produksjon og ev. salg av varer fra egen produksjon. Forretning. Annen type virksomhet også aktuelt.
Virksomheter som passer inntil drivstoffanlegget på tomt 1B, f.eks. lading av el-bil.
Viktig med en ryddig og tiltalende tomt som gjør dette til et hyggelig sted for publikum å stoppe. Nødvendig å benytte del av tomta til grøntanlegg. Det er utarbeidet et konsept for et mulig bygg på tomta. Dette konseptet kan overtas vederlagsfritt av den som kjøper tomta.

Reguleringsformål
Forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning, industri, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg. BYA 70 %.

Matrikkelbrev
Parsellen er ikke fradelt som egen matrikkelenhet. Vi bli utført før salg. Tomtegrenser vil bli innmålt i samsvar med  reguleringsplanens formålsgrenser.

Opparbeidelse
Tomta er grovplanert og tomta overleveres som den er. Kjøper må bekoste tilknytning til offentlig ledningsnett (vann, avløp og energi) og egen atkomstveg (FV1). Offentlig ledningsnett ligger inntil tomtegrense.

Pris
750,- pr m2