Tomt 10 – 16

Areal
Fra 1 500 m2 til ca 7 500 m2

Passende formål
Forretning, kontor, industri og lager.
Den enkeltes virksomhet må i hovedsak skje inne i bygget. Viktig at området holdes pent og ryddig.

Reguleringsformål
Forretning/kontor/industri/lager
BYA 70 %

Matrikkelbrev
Kan dele opp tomter etter behov og i samsvar med planlagt/ bygget infrastruktur.

Opparbeidelse
Tomtene er grovplanert. Påkobling til offentlig ledningsnett i V1. Må delta med forholdsmessig andel av kostnader til felles atkomstvei eller anlegge egen atkomst.
Området ligger noe lavere enn den øvrige delen av parken. Som følge av nye flomberegninger skal området heves  ca 50 cm, som bekostes av selger.
Høyden på ferdig gulv i bygg må ligge ca 30 cm over det nye planerte nivået.

Pris
700,- pr m2